۱۰سال دیگر مشهد آب برای نوشیدن ندارد

داوری گفت: اکثر دشت‌های ایران بالای ۱۰۰ درصد از آب تجدیدپذیر را استفاده می‌کنند که نتیجه آن افت آب زیرزمینی و نشست دشت‌ها است.

وی افزود: آب زیرزمینی مشهد به صورت مستمر در حال کاهش و شور شدن بوده و کسری مخزن ما حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال است.

شوری آب زیر پای مشهد در حال افزایش است و اگر ادامه پیدا کند، ممکن است ۱۰ سال بعد شرایطی پیدا کنیم که زیر پای ما آب مناسب برای شرب نباشد.