کنایه عباس عبدی به دشمنان داخلی و خارجی برجام

عباس عبدی در توئیتی نوشت: دوستی دو تصویر از دشمنان برجام رد داخل و خارج فرستادو پرسید که هماهنگی کامل تندروهای داخلی با با اسرائیل، مجاهدین و براندازان را چگونه باید فهمید؟ پاسخ دادم: به جز نفوذ، انها دشمن دشمن خود را دوست خود می دانند. در نتیجه در برجام که  دشمن اصلی آنان است، به دوستی باهم  رسیده اند.

Mah96LSy4578