کشف شیشه و تیغه فلزی در کیک/ ویدئو

فردی در حال خوردن کیک ناگهان احساس  جسمی تیز در گلو کرد و به سرعت راهی بیمارستان شد.

بر اساس تحقیقات مشخص شد که این شخص چند تکه شیشه موجود در کیک را بلعیده است.