کاریکاتور اکونومیست درباره‌ی مهاجران آمریکا

آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو که هر روز مروری دارد بر مهمترین اخبار روزنامه‌های جهان، در شرح اخبار نوشته است:

بحران مرزها به نیویورک رسید

کاریکاتوری است از حاکم نیویورک در نشریه اکونومیست تیرکمان به دست دارد اتوبوسی را به دوردست شلیک می‌کند. نوشته می‌گوید: بحران مرزهای آمریکا، به نیویورک رسید. این‌ها مهاجرانی آمده با اتوبوس‌اند. پلیس نیویورک اکنون ناظر مهاجرانی از جنوب آمریکا و مرکزی‌ است. آن‌ها با اتوبوس به پایانه‌های منتهن آمده‌اند. بحران مرزها، دامنگیر همه ایالت‌ها شده است و نه فقط ایالت های مرزی.