کابوس 10 ساله اقتصاد ایران

اقتصادنیوز: کیک اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته تنها حدود ۹ درصد رشد داشته است، آمار های چنین نشان می دهد در یک…