چرا زاکانی مجبور به برکناری مدیرعامل بهشت زهرا شد؟

شاهدان می گویند مدتی است مدیریت جدید شهری، اقدام به تصفیه مدیران و پرسنل باسابقه سازمان بهشت رهرا کرده و افرادی تازه کار و ناآشنا به امور مربوط را در این سازمان گمارده است.

تصمیم مدیریتی جدید سازمان بهشت زهرا محدود شدن ساعات تردد از 7 تا 19 است. طبیعتا روزهای 5شنبه و مناسبتها که مردم برای زیارت مزار شهدا و ازدست رفتگان خود به بهشت زهرا می روند، تا ساعتی بعد از غروب آفتاب نیز در این مکان حضور دارند. بعلاوه ایستگاههای صلواتی ارائه خدمات خود را در ساعتهای عصر ، غروب و بعد از غروب متمرکز می کنند. بعلاوه مردم بدلیل گرمای هوا ترجیح می دهند ساعات پایانی روز به بهشت زهرا مراجعه کنند.

روز 5شنبه سوم شهریور ، درحالی که چندهزار نفر در بهشت زهرا حضور داشتند، دربانان، همه درها را قفل کردند! مردم سرگردان به دنبال راهی برای خروج می گشتند اما با بسته بودن همه دربها مواجه شوند.

بدنبال سردرگمی و اعتراض مردم گرفتار در پشت درهای بسته و تماس با برخی مقامات و مسئولین کشوری و انعکاس موضوع، سرانجام علیرضا زاکانی ناگزیر از برکناری سعیدغضنفری از مدیریت بهشت زهرا می شود.

به هم ریختگی شاکله بهشت زهرا در دوره شهردار جدید

برخوردهای خطی و جناحی شهرداری، باعث شده است بهشت زهرا که دست کم در دودهه اخیربه یکی از سازمانهای موفق بخصوص در تکریم ارباب رجوع تبدیل شود، در یک سال اخیر دچار آشفتگی فراوان شود. برکناری تعدادی از کارمندان و مدیران پیشین و عقد قرارداد با موسسات و افراد ناکارآمد و غیرمتخصص در مسائل شهری بخصوص در بهشت زهرا باعث نارضایتی هایی برای خانواده های معظم شهدا و نیز مراجعین شده و نوعی سردرگمی و ندانم کاری را حاکم کرده است.

گفتنی است مدیرعامل بهشت زهرا فاقد هرگونه سابقه مدیریتی موثر بوده است.

23302