چرا دسترسی به سلاح سرد این‌ قدر آسان است؟

طبق گزارش یکی از روزنامه‌ها، سرعت دستیابی به سلاح سرد در ایران کمتر از نصف روز است.

دستیابی آسان به سلاح سرد در حالی است که مطابق قانون هرگونه خرید، فروش و استفاده از سلاح سرد ممنوع است.

ویدئویی دراین‌باره را در ادامه ببینید.