چاپ پول به خاطر بانک های ورشکسته؛ این بانکداری اسلامی است یا ربوی؟

توضیحات بیشتر را در این ویدئو ببینید.