پاپ بازنشسته می شود/ چه کسی جانشین پاپ می شود؟


پاپ بازنشسته می شود/ چه کسی جانشین پاپ می شود؟

پاپ فرانسیس به روزهای بازنشستگی نزدیک می شود و اکنون وی در حال انتخاب جانشین برای خویش است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، پاپ فرانسیس در حال انتخاب 20 کاردینال جدید، مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها پس از پاپ، است که از 4 گوشه جهان انتخاب شده اند. مراسم روز شنبه برای نام بردن 20 کاردینال پس از آن برگزار شد.

بیشتر آنها ممکن است روزی جانشین پاپ را انتخاب کنند. فرانسیس به دلیل زوال سلامتی اش احتمال بازنشستگی اش را مطرح کرده است. در گردهمایی همه کاردینال های زیر 80 سال برای انتخاب جانشین فراخوانده می شود. 16 کاردینال از 20 کاردینالی که انتخاب می شوند، بر اساس سنشان واجد شرایط آن کنفرانس خواهند بود.