پاسخ کنایه آمیز همتی به رئیسی: اطلاعات درست به شما نداده‌اند!

فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی صرفا در عرض ده ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است که اثر نقدینگی آن فراتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

در کنار شوک حذف ارز ۴۲۰۰ بخش از فشار تورمی ناشی از همین خلق پول و نقدینگی است.

پاسخ‌همتی به رییس‌جمهوری: در ده ماه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است