پاسخ تند عضو دفتر نشر آثار رهبری به یک نماینده ادوار مجلس

فضایلی ، عضو دفتر نشر آثار رهبری خطاب به محمود صادقی نوشت :

اگر راست بگویید نارضایتی مردمی که دستگاه اجرایی کشوران ۳۲ سال به ویژه ۸ سال آخر از ۴۳ سال بعد از انقلاب اسلامی در اختیار تفکر شما یا نزدیک به شما بوده باشد عجیب نیست . ضمنا خوب است مجلس برای نمایندگان کلاس آموز روداری بگذارد و از تجاب شما به عنوان استاد تمام استفاده کند.

  پاسخ تند عضو دفتر نشر آثار رهبری به یک نماینده ادوار مجلس

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰