وظایف رییس کل بانک مرکزی مشخص شد

در ماده ۱۵ آمداست: الف: رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. ‌

ب: قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. ‌

تبصره:قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مورد اشاره در بند (ب) ماده (۷) این قانون باشد. ‌

پ:‌ اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود. ‌

ماده ۱۶ این طرح بدین شرح است: رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست. همچنین رئیس کل عهده دار وظایف زیر است:

۱. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛

۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

۶. طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب؛

۷. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی؛

۸. سایر وظائف محوله از سوی هیات عالی.

تبصره ۱:رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. ‌

تبصره ۲:اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد. ‌

انتهای پیام/