وزیر کشور برای 2 نفر حکم انتصاب زد

وی، وظیفه اساسی این معاونت را مدیریت فضای سیاسی کشور براساس گفتمان انقلاب اسلامی و دولت مردمی برشمرد و بر تدوین لایحه جامع انتخابات بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و لایحه جامع تقسیمات کشوری تأکید کرد.

عبدالله مرادی مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی وزارت کشور نیز در این نشست، با اشاره به وظیفه راهبری سیاسی محیط عمومی کشور بر مبنای نشاط سیاسی، هدف‌ اساسی این دفتر را استحکام ساخت سیاسی نظام دانست.

محسن اسلامی مدیرکل جدید دفتر انتخابات نیز ادامه برنامه‌های وزارت کشور برای تدوین لایحه جامع انتخابات در جهت افزایش مشارکت سیاسی مردم را مبنای اصلی حرکت در دوره مسئولیت جدید اعلام کرد.

عبدالله مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی تا پیش از این به عنوان مشاور وزیر کشور مشغول به فعالیت بود و محسن اسلامی نیز عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که از ابتدای دولت سیزدهم به مدیرکلی دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شده بود.