واکنش فعال سیاسی به بنری که برجام را عامل «تعویق ظهور امام زمان» معرفی کرده

عبدالرضا داوری فعال سیاسی نوشت :

بخشی از بدنه اجتماعی هوادار دولت رییسی اجرای برجام را مانعی برای ظهور امام زمان می داند فشار سنگین این جریان روی دولت برای ممانعت از احیای برجام را دست کم نگیریم .

 واکنش فعال سیاسی به بنری که برجام را عامل «تعویق ظهورظهور امام زمان»  معرفی کرده

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰