واکنش دستیار وزیر خارجه به برخی تحلیل‌ها درباره پاسخ ایران به آمریکا

سید رسول موسوی در صفحه توییتر خود در ارتباط با این تحلیل ها و اظهار نظر ها نوشت:« چرا وقتی هنوز آمریکا جواب ایران را نداده حکم از دست رفتن فرصت صادرات نفت به اروپا صادر می‌شود؟
چرا وقتی سخنگوی NSA آمریکا (آژانس امنیت ملی آمریکا) می‌گوید رئیس‌جمهور فقط در چارچوب امنیت ملی آمریکا پاسخ می‌دهد. ایران در پاسخش امنیت ملی خود را نادیده بگیرد؟
چرا وقتی اروپا به بهانه تحریم داروی کودکان ما را نمیدهد نگران زمستانش باشیم؟»

310310