همین که رییس دولت سیزدهم وجود اختلال در اینترنت را پذیرفته است، یک گام رو به جلوست

علیرضا معزی، مدیر ارتباطات دفتر رییس جمهور دوازدهم در توئیتی نوشت، همین که رییس دولت سیزدهم وجود اختلال در اینترنت را پذیرفته است، یک گام رو به جلوست.

آذری جهرمی در مصاحبه با پادکست سکه به تفصیل پاسخ ادعاهای نادرست دولتمردان سیزدهم را داده است.

HNGEWPYjYDZ2