نسخه خطی سفرنامه نامزد سابق ناصرالدین شاه ! + تصاویر

حاجیه شاهزاده خانم در ۱۵ سالگی به نامزدی ناصرالدین شاه درمی‌آید، اما این نامزدی به سرانجام نمی‌رسد و پس از ۳ سال به هم می‌خورد. وی در ۱۸ سالگی به عقد عماد الملک حاکم پنجاه و چند ساله، اما ثروتمند تون و طبس درمی‌آید.

پس از چند سال با دشمنی دیگر زنان عمادالملک و مرگ دوبرادرش تصمیم به عزیمت به مکه و عتبات می‌گیرد. این تصاویر مربوط به بخشی از نسخه خطی و اصلی سفرنامه وی است که
توسط یک کاتب محلی نوشته شده بود.

نسخه خطی

نسخه خطی

نسخه خطی

نسخه خطی

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰