نرخ بیکاری زنان از مردان جلو زد +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز؛ نرخ بیکاری در بهار سال جاری 9.2 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که همین نرخ در فصل مشابه سال گذشته 8.8 درصد بوده است.

نرخ بیکاری افزایش یافت

 به بیان ساده تر نرخ بیکاری در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مردان نیز 7.8 درصد برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال قبلی 0.3 درصد بالاتر رفته است. 

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در زنان کشور در همین فصل 16.1 درصد به ثبت رسیده است، افزایش بیکاری در بازه یکسال گذشته برای بانوان بیش از مردان بوده است.

بررسی نسبت اشتغال در اقتصاد ایران

از تقسیم جمعیت شاغل نسبت به تمام کسانی که در سن کار (15 سال و بیشار) حضور دارند، نسبت اشتغال به دست می آید، به بیان ساده تر این شاخص بیان می کند چه درصدی از کسانی که در کشور توانایی کار کردن دارند، دارای شغل هستند. کل جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار سال جاری 63 میلیون و 518 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 23 میلیون و 577 هزار نفر شاغل هستند، بنابراین نسبت اشتغال در اقتصاد ایران بر اساس آخرین آمار منتشر شده، 37.1 درصد است.

کل جمعیت مرد حاضر در سن کار در بهار سال جاری 31 میلیون و 735 هزار نفر برآورد شده، بررسی ها نشان می دهد 62.7 درصد از این تعداد شاغل هستند. به بیان ساده تر در بهار امسال حدود یک سوم جمعیت مرد کشور دارای شغل هستند. به مانند شاخص کل برای مردان نیز بالاترین نسبت اشتغال در سال 98 رقم خورده و در این سال این نسبت نزدیک به 65 درصد بوده است. اما از انتهای سال 98 این نسبت رو به کاهش نهاد و به 63 درصد رسید.

پایین ترین رقم این شاخص در چند فصل اخیر در بهار سال 99 باز می گردد که نسبت اشتغال به 61.8 درصد بوده است، به نظر می‌رسد این رخداد به علت شوک ناشی از کرونا به اقتصاد ایران بوده که در آن بازه زمانی بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیت ها کاهش یافتند.

نسبت اشتغال در مردان کاهش یافت یا افزایش؟

نسبت اشتغال در مردان در فصل گذشته نوسانات تقریبا زیادی داشته است، اما زمانی که هر فصل با فصل مشابه سال گذشته خود مقایسه می شود، می توان دریافت که این نسبت در چند فصل اخیر کاهش یافته است. به عنوان مثال نسبت اشتغال مردان در بهار سال 1400 حدود 63.9 درصد به ثبت رسیده، در حالی که همانطور که در سطور بالاتر گفته شد این رقم در بهار امسال 62.7 درصد برآورد شده است.