مطهری : طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

علی مطهری ، نایب رئیس مجلس دهم نوشت :

با توجه به اینکه ما دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نیستیم و از طرفی دانش هسته ای را کسب کرده و در صورت نیاز می توانیم اورانیوم ۲۰% غنی شده را برای مصارف رادیودارو و کشاورزی تولید کنیم، فعالیت اضافه در این زمینه تاکنون صدها هزار میلیارد تومان هزینه و سختی غیرضروری بر مردم بخش تحمیل کرده و کشور را از پیشرفت درخور باز داشته است.

طوری رفتار کرده ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده و از برخی آرمانهای اصلی خود بازمانده است. البته پافشاری امروز مسئولان بر تضمین و راستی آزمایی و اتمام مسائل پادمانی بجا و لازم است ولی اصلا نباید به اینجا می رسیدیم.

مطهری :  طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

مطهری :  طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

بیشتر بخوانیم :

۲۱۲۱