مشاور تیم مذاکره : مشکل توافق نهایی در حد چند کلمه است

محمد مرندی ، مشاور تیم مذاکره نوشت :

روزی مذاکره کننده غربی گفت «کلمات اهمیت دارند». بله، کلمات بسیار عواقب دارند. برای همین ایران خواستار رفع ابهامات باقی مانده در متن است. أمریکا نیز خواستار حفظ ابهامات است، تا بتواند از آنها استفاده کند. مشکل هم در حد چند کلمه است. اگر توافق را می خواهند، ابهامات را رفع کنند.

 مشاور تیم مذاکره : مشکل توافق نهایی در حد چند کلمه است

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱