مسن ترین خانواده جهان در کتاب گینس رکورد زد/ ویدئو

آنها بزرگترین خواهر و برادر هستند و در کتاب رکوردهای گینس قرار دارند.

مسن ترین آنها ۱۱۳ ساله و کوچکترین آنها ۹۰ ساله است.