مرحله سوم و چهارم لیگ اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان


 مرحله سوم و چهارم لیگ اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان

مرحله سوم و چهارم لیگ اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان 15 لغایت 18 شهریور در تهران برگزار می شود.