محور رایزنی روسای جمهور روسیه و آذربایجان

اسپوتنیک گزارش داد، در این بیانیه آمده است:  پوتین و علی اف همچنین درباره برخی موضوعات در دستور کار دوجانبه از جمله تجارت و اقتصاد، انرژی و حوزه‌های بشردوستانه گفتگو کردند.

براساس این بیانیه، رهبران توافق کردند که تماس‌ها را در این زمینه حفظ کنند. در این زمینه، [روسای جمهور] بر تعهد به اجرای منسجم توافقات سه جانبه اساسی بین رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان تاکید کردند.