مار 6متری بر سقف خانه

این مار که 5.5متر طول دارد، از خانه صاحبش بیرون رفته بود و همینطور سرگردان روی بام‌ها این ور و آن‌ور می‌رفت که توسط یکی از همسایه‌ها دیده شد. مار زردرنگ برمه‌ای، حدود ساعت 5صبح در حال تلاش برای واردشدن به اتاق خواب یک خانه بود که یکی از همسایه‌ها متوجهش شد.