قیمت دلار در تهران واقعی است؟

انتظارات در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام اندکی کم رنگ شده که این امر می تواند به تدریج موجب رشد قیمت دلار شود .