قوه قضائیه: اشد مجازات در انتظار زورگیر اتوبان نیایش است

اخیراً حکم اعدام برای یکی از این افراد (زورگیر اتوبان نیایش) صادر شده است. 

بر اساس بخشی از کیفر خواست این فرد، محاربه برای بردن اموال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است به همین منظور تقاضای اشد مجازات برای ایشان شده است.