قایقرانی شهرزاد کمال زاده در دریاچه استادیوم آزادی/ ویدئو