فوری؛انتخابات فدراسیون فوتبال لغو شد

با توجه به اتفاقات اخیر رخ داده در فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدمرعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون توسط کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل:

1- نقض مفاد بند 1 ماده 1 اساسنامه فدراسیون عدم توجه به قوانین و مقررات کشور

2- نقض بند 5 ماده 2 اساسنامه فدراسیون و عدم توجه به کدهای اخلاقی فیفا

3- عدم رعایت ماده 7 اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار ارکان و مقامات

4- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضاء کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده 3 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند 2 ازبخش ج ماده 3 در خصوص تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات

5- عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مدارک و مستندات ارسالی از مرجع قضایی

6- نقض بند “و” از بخش 4 ماده 67 و عدم رعایت ماده 27 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون

و با در نظر گرفتن این موضوع که بر اساس ماده 27 آیین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مرتبط با انتخابات با امضاءدبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی آن بر عهده دبیرکل می باشد لذا در احترام به اصول و قوانین و مقرراتاساسنامه فدراسیون و اسناد بالادستی مرتبط شامل قوانین و مقررات AFC و فیفا و به منظور صیانت از ارزش هایاخلاقی و رفتار حرفه ای و احترام به حقوق حقه فوتبال و در نهایت در جهت حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور،بدینوسیله مراتب لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ 8 شهریور ماه 1401 را اعلام می نماید.

بدیهی است مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمان مقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.

251 251