فدرر همچنان پردرآمدترین است

فدرر ۴۱ ساله از سال گذشته پس از انجام یک عمل جراحی روی زانوی خود دیگر بازی نکرده، ولی درآمد تبلیغات قهرمان ۲۰ دوره گرنداسلم همچنان در ۱۲ ماه گذشته حدود ۹۰ میلیون دلار بوده است.