عکس | پیشرفت تکنولوژی کمتر از ۲۰۰ ساله بشر در دو تصویر از مشتری ، یکی از تلسکوپ ۱۸۷۹

یکی از قدیمی‌ترین تصاویر ثبت‌شده از سیاره مشتری در سال ۱۸۷۹ در مقایسه با تصویر ثبت‌شده از این سیاره به‌وسیله تلسکوپ فضایی جیمز وب.

عکس | پیشرفت تکنولوژی کمتر از  ۲۰۰ ساله بشر در دو تصویر از مشتری ، یکی از تلسکوپ ۱۸۷۹عکس | پیشرفت تکنولوژی کمتر از  ۲۰۰ ساله بشر در دو تصویر از مشتری ، یکی از تلسکوپ ۱۸۷۹

۴۱۴۱