علی مطهری: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم نوشت: