عضو طالبان می خواست زن دوم بگیرد، همسرش با گلوله او را کشت

این عضو طالبان یک هفته پیش و پس از آن که از تصمیمش برای ازدواج دوم سخن گفت، توسط همسرش آماج شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که پس از تسلط طالبان، بیشتر اعضای این گروه به ازدواج‌های دوم، سوم و چهارم اقدام کرده‌اند. شماری از کاربران گفته بودند که طالبان توسط پول و اعمال فشار، دختران جوان را به نکاح‌شان درمی‌آوردند.

23302