عضو جبهه پایداری: اگر دشمن عقب ننشیند، به مذاکره ادامه نمی دهیم/ برای مردم امید خوبی ایجاد شده

او ابراز کرد: بی‌شک مذاکره‌ای که تأمین‌کننده منافع کشور نباشد را نخواهیم پذیرفت. خوشبختانه امید خوبی برای مردم در فضای عمومی ایجادشده چراکه علی‌رغم تمامی چالش‌ها در عرصه سیاسی به‌خوبی درحال پیشبرد اهداف خود هستیم.

23302