طوطی فارسی بر دستان هندی‌ها

از امروز طوطی در هند پابه عرصه گذاشت و قرار است زبان هندی‌ها را به فارسی باز کند.