طعنه سنگین وزیر پیشین ارتباطات / ابراز «بسی خوشحالی» آذری جهرمی از سخنان رئیسی


Nastooh Saba Newsroomطراحی و تولید: نستوه