طعنه سنگین عبدی به درخواست روزنامه کیهان برای تعویق دوماهه توافق

در توعباس عبدی،فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

کیهان خواهان تعویق دو ماهه توافق برجام شده و نوشته : این دولت نشان داده بدون برجام و اف ای تی اف می شود کارهای بزرگ کرد .

اگر دولت مثل کیهان اعتقاد داشت که بدون برجام کارهای بزرگی کرده مذاکرات را برای همیشه تعطیل میکرد، نه دو ماه!

 طعنه سنگین عبدی به درخواست روزنامه کیهان برای تعویق دوماهه توافق

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰