صحبت‌های جنجالی نماینده مجلس: خودروی ملی بیشتر شبیه نکبت ملی است تا محصول ملی/ ویدئو