سوغات برجام برای بازار مسکن

 سوال اینجاست که چه پدیده ای بر روند بازار مسکن تاثیرگذار بوده؟ 

حمید یاری اقتصاددان معتقد است دو پدیده به طور همزمان سرعت تورم در بازار مسکن را تغییر داده است. 

برنامه متراژ رو ببینید.