سرپرست هیئت شطرنج آذربایجان شرقی منصوب شد


سرپرست هیئت شطرنج آذربایجان شرقی منصوب شد

براساس حکمی از سوی رئیس فداسیون شطرنج، سرپرست هیئت شطرنج استان آذربایجان شرقی منصوب شد.