رکورد بی سابقه تورم بهداشت و درمان در مرداد 1401+نمودار

بررسی تفکیک کالاها نیز نشان می دهد تورم ماهانه بهداشت و درمان در مرداد در بالاترین سطح قرار داشته است.