روزنامه جمهوری اسلامی : واقعیت های اقتصادی می گوید دولت در یکسال گذشته در بهبود معیشت مردم موفق نبوده

طبیعتاً این دولت اگر بخواهد مردم را از فشارهای اقتصادی برهاند، باید از سیاستهایی که بر مردم فشار وارد می‌کند فاصله بگیرد و اسباب بهبود وضعیت معیشت مردم را فراهم کند؛ چیزی که تاکنون در این یکسال، آمار و واقعیت‌های اقتصادی آنرا نشان نداده است.

21302