روابط عمومى شرکت شهرک هاى صنعتى آذربایجان شرقى برتر ملی شد


روابط عمومى شرکت شهرک هاى صنعتى آذربایجان شرقى برتر ملی شد

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد رشته فعالیت‌ روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی کشور درسال ١٤٠٠، موفق به کسب رتبه اول در میان روابط عمومی‌های گروه الف شهرک‌های
صنعتی کشور شد.