رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد با مثبت شدن تراز تجاری در دولت سیزدهم

از رشد ۳۰ درصدی حجم سرمایه گذاری محقق شده در مناطق آزاد تا مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد کشور.