رازگشایی از جسد مردانه در سطل زباله پرند

ساعت 5و 30 دقیقه دیروز وقتی یکی  از شهروندان فاز 6 شهر پرند هنگام تخلیه زباله خانه شان در سطل مکانیزه ای که مقابل بلوک شان بود با صحنه وحشتناکی روبرو شد او با سر  جنازه  مرد میانسالی روبرو شد. این مرد جوان درحالیکه شوک زده شده بود با پلیس تماس گرفت و خیلی زود گشت ویژه ای از کارآگاهان در محل حضور یافتند.

کارآگاهان در همان لحظات اولیه با پسر جوانی روبرو شدند که به شدت دستپاچه بود همین کافی بود که آنها به او مظنون شوند.

پسر جوان که 29سال سن داشت بازداشت شد و به همراه کارآگاهان به خانه مرد میانسال رفت. طبقه چهاردهم در واحد آپارتمان که باز شد در یکی از اتاق ها جسد بدون سر همان سری که در سطل زباله پیدا شده بود کشف شد و  افسران  پلیس  را با صحنه تلخی روبرو کرد.

پسر جوان پس از نشان دادن  جسد  به قتلی که مرتکب شده بود اعتراف کرد .

او مدعی بود که این مرد میانسال معتاد به هرویین بود و چند وقتی بود که با وی به صورت مجردی زندگی می کرد، وقتی متوجه شدم او نیت های شرم آوری داشته است تصمیم گرفتم او را به  قتل  برسانم، با چاقوی دسته چوبی که 20 سانت طول چاقو بود او را درحالیکه مواد مصرف کرده بود کشتم و بعد سرش را بریدم و در سطل زباله مقابل بلوک انداختم.

بنا بر این گزارش، پلیس رباط کریم مدعی است این جوان تاکنون تناقض گویی های متعددی داشته است و هنوز انگیزه واقعی او برای کشتن هم خانه اش مشخص نیست و بازجویی از وی ادامه دارد.