رئیس شورای شهر آبادان بازداشت شد

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: رئیس شورای شهر آبادان به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی به دستور قضایی بازداشت شد.

این منبع آگاه ادامه داد: اتهامات رئیس شورای شهر مربوط به عملکرد او در شورای شهر نیست و مربوط به پرونده ای برای گذشته بوده است.