رئیسی: وعده گشت ارشاد مدیران عملی شده است

رئیسی بیان کرد: گشت مدیران فعالتر از همیشه است این کار برای متوجه کردن مدیران تکشیل شده است.

اگر گشت ارشاد مدیران در یک سازمان فعال شد به معنای این نیست که حتماً فساد در آن سازمان است؛ نمی‌خواهیم این را بگوییم.

اگر تاریخ ایران اسلامی را نگاه کنید زندگی زنان این مرز و بوم همراه بوده با عفاف و حجاب. در جامعه مدار قانون است و هیچکس کار سلیقه‌ای و فراقانونی حق ندارد کاری بکند.

ملاک و معیار قانون است و قانون مداری و قانون محوری همه‌ی مسایل را حل خواهد کرد.