رئیسی از وزارت راه و شهرسازی دل کنده است؟

این در حالی است که رئیسی در برنامه های دولت خود تولید سالانه یک میلیون مسکن را وعده داد که اینک در یکسالگی دولت، هنوز حتی تامین زمین برای آن در محاق ابهام وجود دارد.

اظهارات رئیس جمهور در این باره که استانداران، منتظر تصمیمات دولت مرکزی برای احداث مسکن نباشند، تنها به تفویض اختیار به استانداران برنمی گردد بلکه صراحتا بدین معنی است که او سیاستهای اعلامی در باره ساخت مسکن را ناکام و وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن را ناکارآمد می داند.به عبارت دیگر اظهارات رئیس جمهور در جمع استانداران را می توان به مفهوم دل کندن رئیسی از وزارت راه و شهرسازی دانست.

21302