دیپلماسی منطقه ای مهمترین موفقیت دولت سیزدهم است


دیپلماسی منطقه ای مهمترین موفقیت دولت سیزدهم است

رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بیان کرد: دیپلماسی منطقه ای مهمترین موفقیت دولت سیزدهم در یک سال گذشته بوده است و در حقیقت دولت در این حوزه مشعشع درخشیده است.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، محمد صفایی رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دیپلماسی منطقه ای مهمترین موفقیت دولت سیزدهم در یک سال گذشته بوده است در حقیقت دولت در این حوزه مشعشع درخشیده است.

صفایی در ادامه افزود: علت موفقیت دولت در این بخش وجود یک مدیر کارکشته و کاردرست یعنی امیرعبداللهیان است.

وی ادامه داد: بعد از سالها پیگیری در نهایت ایران در دولت سیزدهم توانست به عضویت پیمان مهم شانگهای درآید و از رهاورد این دیپلماسی موفق ارتباطات ما با همسایگانی مانند کویت، عراق و امارات و همچنین کشورهای منطقه آسیای مرکزی بهبود و توسعه یافت.

نماینده مردم گناباد تصریح کرد: با استمرار این نوع تعاملات و دیپلماسی منطقه ای موفق مشکلات زیادی از مسائل کشور حل خواهد شد و در همین مدت نیز در بعد اقتصادی موجب رونق صادرات گردید و ارز قابل توجهی وارد کشور شد.

صفایی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی بخش ها اوضاع به دلیل عدم فعالیت مدیران کارآمد تعریفی ندارد و برخی سوء مدیریتها زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد که به عنوان نمونه تحولات بازار در بخش شیر، لبنیات، گوشت قرمز و مرغ از آن دسته است و دولت باید در این بخش تدبیر کند.