در زمان خرید گوشت حتما از دستکش استفاده کنید

رمضان احدی با اشاره به اقدامات انجام شده در مقابله با تب کریمه کنگو گفت: از زمان دریافت نتیجه قطعی فرد مبتلا شده در بهبهان، جلسات قرارگاه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بیمارستان‌ها، فرمانداری، نماینده دادستان، اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی به صورت روزانه برگزار شده است.