درگیری داور فوتبال در مجمع انتخاباتی فدراسیون/ ویدئو